• POLSKI
  • ENGLISH
0.00 PLN

Bilety zarezerwowane na:  
-

WARUNKI ZAKUPU

Jednarozowo użytkownik może zamówić bilety na 3 wydarzenia.

Zamawiając bilet użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych osobowych po ich wprowadzeniu do systemu T-Box.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 31/1-2. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy:  wysłania zamówienia oraz w celu informowania o nowych wydarzeniach oraz promocjach oferowanych przez nasz serwis.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych

Każdy użytkownik  ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie internetowej (przycisk Zmień), każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.10.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Prosimy o dokładne wypełnianie formularzy i przemyślane zakupy. Brak możliwości zwrotu biletów.