• POLSKI
  • ENGLISH
0.00 PLN

Bilety zarezerwowane na:  
-

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA WWW.TBOX24.PL

§ 1

Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie.

1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Organizatorem, zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora.

2. Bilet elektroniczny - elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Organizatorem, zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora; wydrukowany bilet elektroniczny wyposażony w kod kreskowy ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.

3. Dowód Zakupu – Bilet, Bilet elektroniczny oraz/lub paragon fiskalny potwierdzający zakup Biletu.

4. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław, NIP: 894 26 83 931, REGON: 932660522, KRS: 0000013724 prowadzący dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne za pośrednictwem Systemu internetowej sprzedaży Biletów.

5. Impreza – każde widowisko kulturalne czy sportowe, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego.

6. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.

7. Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy, na którą Bilety sprzedawane są za pośrednictwem Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego.

9. Rachunek Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego  rachunek bankowy do dokonywania płatności na rzecz Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego o numerze wskazanym na www.tbox24.pl

10. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem www.tbox24.pl

11. Regulamin Organizatora – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez jej Organizatora.

12. System – system rezerwacji Biletów, który umożliwia obsługę procesu rezerwacji, zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów.

13. Użytkownik – każda osoba, która nabywa Bilet na Imprezę z wykorzystaniem Systemu.

14. Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników na terenie Obiektu, w którym ma się odbyć dana Impreza, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.

§ 2

Zasady Ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu rezerwacji, zamówień, sprzedaży, odbioru Biletów dystrybuowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe na Imprezy realizowane przez Organizatora, a także do reklamacji dotyczących sprzedaży Biletów oraz zwrotów Biletów w wyniku odwołania imprezy.

2. Użytkownik korzystający z Systemu do zakupu Biletu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe dystrybuuje Bilety na Imprezy realizowane przez Organizatora oraz oferuje różne inne usługi dla Organizatora związane z organizacją kontroli biletowej oraz promocją Imprezy. Lista Imprez na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu znajduje się na stronie głównej www.tbox24.pl.

4. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe na stronie www.tbox24.pl. Dodatkowo Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zasadami korzystania z Obiektu zamieszczonymi przez Organizatora na stronie wskazanej Organizatora.

5. Użytkownik poprzez zaakceptowanie w Systemie warunków zakupu Biletu potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował warunki określone w dokumentach wskazanych w ust. 4 powyżej i zawiera umowę z Organizatorem Imprezy, która wchodzi w życie po dokonaniu przez Użytkownika wpłaty za Bilety. Umowa z Organizatorem daje Użytkownikowi prawo do uczestnictwa w Imprezie realizowanej przez Organizatora na warunkach określonych przez Organizatora w Regulaminie Imprezy zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora.

6. Proces zakupu Biletu dystrybuowanego przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe składa się z następujących etapów:

a) wybór Imprezy oraz kategorii Biletu

b) proces zalogowania się do Systemu lub założenia konta nowego użytkownika

c) akceptacja Regulaminu

d) wybór sposobu płatności za Bilet

e) wybór opcji dostarczenia Biletu

f) potwierdzenie realizacji zamówienia przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe.

§ 3

Wybór Imprezy oraz kategorii i rodzaju Biletu

1. Każdy Użytkownik może dokonać rezerwacji Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Imprezy przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu.

2. Możliwość dokonywania rezerwacji Biletu na daną Imprezę kończy się w dacie wskazanej na stronie www.tbox24.pl lub wcześniej w przypadku sprzedaży dostępnych Biletów przydzielonych na daną Imprezę.

3. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę.

4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie, nie uprawnia do uczestniczenia w Imprezie i zostanie uznany za nieważny. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe dopuszcza możliwość wystąpienia szczególnych przypadków, w których uczestniczenie w Imprezie będzie możliwe na podstawie duplikatu biletu wydanego przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe.

§ 4

Logowanie do Systemu

1. Użytkownik, który zamierza dokonać zakupu Biletu, winien uprzednio zalogować się do Systemu. Na proces logowania składa się:

a) rejestracja w Systemie, poprzez wprowadzenie danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefonu, maila) oraz adresu poczty elektronicznej,

b) akceptacja Regulaminu,

2. W zależności od rodzaju Imprezy, zgodnie z zaleceniem Organizatora Imprezy wynikającej z troski o bezpieczeństwo uczestników, Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe może żądać od Użytkownika podania również innych danych osobowych w związku z zakupem Biletu.

3. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędne wpisanie danych do Systemu przez Użytkownika oraz brak możliwości zalogowania się do Systemu wynikający z przyczyn technicznych oraz okoliczności obiektywnych pozostających poza kontrolą Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego.

§ 5

Wybór sposobu płatności za Bilet

1. Płatności za Bilet można dokonać w następujący sposób:

a) przelewem tradycyjnym z konta bankowego

b) za pomocą płatności Payu (szybki przelew internetowy), za pomocą karty kredytowej Visa lub Euro/Mastercard.

Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności ponosi Użytkownik.

2. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe zastrzega, iż w przypadku niektórych Imprez, zgodnie z warunkami Imprezy określonymi przez Organizatora, może zostać doliczona opłata serwisowa, przy czym w każdym przypadku, gdy taka opłata będzie doliczona, Użytkownik zostanie powiadomiony o dodatkowej opłacie i jej wysokości poprzez informację zawartą na stronie www.tbox24.pl przed zawarciem umowy.

3. Prawo wyboru sposobu płatności za Bilet na konkretną Imprezę przysługuje Użytkownikowi, chyba, że w przypadku danej Imprezy zostanie wskazany tylko jeden sposób dokonywania płatności, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem umowy w drodze informacji zamieszczonej na stronie www.tbox24.pl.

4. Kwota należności, wynikająca z rezerwacji Biletu, winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, przy czym nie później niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Dniem zawarcia umowy uczestniczenia w Imprezie jest dzień dokonania płatności za Bilet tj. dzień wpływu środków na Rachunek Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe.

5. Transakcja nieopłacona w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia w Systemie zostanie automatycznie anulowana. Zamówienie, w którym nie została wybrana jedna z możliwych form płatności za Bilet, również zostanie anulowana.

6. Bilet zarezerwowany drogą elektroniczną będzie dostępny wyłącznie po tym, jak zostanie odnotowany wpływ należności za Bilet (wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki).

§ 6

Wybór opcji dostarczenia Biletu

1. Jeśli przewiduje to Regulamin Imprezy, dostawa Biletu jest realizowana przez:

a) pocztę,

b) kuriera,

c) odbiór osobisty bezpośrednio przed Imprezą w miejscu jej odbycia,

d) wydruk własny Użytkownika w przypadku, gdy wybrano opcję dostarczenia Biletu pocztą elektroniczną

2. Dystrybucja Biletu w przypadku wskazanym w ust. 1 wyżej dokonywana jest w sposób wybrany przez Użytkownika, jednakże raz wybranej opcji dostarczenia Biletu nie można zmienić.

3. Bilety będą dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostarczenia Biletu zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją dostarczenia Biletu. Czas dostawy oraz koszty dostarczenia Biletu uzależnione są od wybranej przez Użytkownika opcji dostarczenia Biletu. Jeżeli Bilet nie zostanie dostarczony Użytkownikowi zgodnie z wybraną opcją, Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe o niedostarczeniu Biletu najpóźniej na 7 dni przed terminem Imprezy mailowo na adres tickets@guitarmasters.pl. W przesłanej informacji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: numer zamówienia, imię i nazwisko Użytkownika, adres wysyłki. W przypadku otrzymania takiej informacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe poinformuje Użytkownika na wskazany przez Niego adres e-mailowy o miejscu i terminie odbioru duplikatu Biletu na Imprezę. W przypadku nie zachowania przez Użytkownika trybu postępowania wskazanego w niniejszym ustępie, Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nie ponosi odpowiedzialności za niewystawienie duplikatu Biletu i wynikający z tego brak możliwości udziału w Imprezie.

4. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej i wydrukowany przez Użytkownika okazuje się bezpośrednio przed wejściem na Imprezę, jeśli w Regulaminie Imprezy nie określono inaczej.

5. Warunkiem odbioru Biletu bezpośrednio przed Imprezą jest podanie numeru rezerwacji, na który zakupiono Bilety oraz okazanie dowodu tożsamości. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie Biletów przez osoby trzecie.

6. Wykorzystując Bilet i uczestnicząc w Imprezie Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Imprezy oraz zasad obowiązujących na terenie Obiektu, na którym odbywa się Impreza, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7. Możliwe opcje i czas dostawy Biletu:

a) POCZTA POLSKA

List polecony Polska – 9,00 PLN – przesyłka nadawana do 24 h po zaksięgowaniu wpłaty, czas dostawy wg standardów Poczty Polskiej

List polecony Europa – 25,00 PLN – przesyłka nadawana do 24 h po zaksięgowaniu wpłaty, czas dostawy wg standardów Poczty Polskiej

b) PRZESYŁKA KURIERSKA

Polska – 25 PLN – przesyłka nadawana do 24 h po zaksięgowaniu wpłaty, czas dostawy 1 dzień

Europa – 130 PLN – przesyłka nadawana do 24 h po zaksięgowaniu wpłaty, czas dostawy do 7 dni

Świat – 180 PLN – przesyłka nadawana do 24 h po zaksięgowaniu wpłaty, czas dostawy do 14 dni

c) BILET ELEKTRONICZNY – 0,00 PLN – bilet wysyłany na adres email niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie

§ 7

Zakończenie procesu zakupu Biletu

1. Po dokonaniu wyboru opcji dostarczenia Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków rezerwacji Biletu wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu. Po zaakceptowaniu warunków rezerwacji Biletu, Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji zamówienia zakupu Biletu.

2. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, winien podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję Faktura i podać niezbędne dane do jej wystawienia.

§ 8

Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwrot pieniędzy za Bilety

1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości).

2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Dowodu Zakupu Biletu celem uzyskania zwrotu pieniędzy, o którym mowa w ust.1 powyżej.

3. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu, miejsca Imprezy Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe poinformuje o tym fakcie Użytkowników, którzy kupili Bilety poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.tbox24.pl lub przesłanie tej informacji Użytkownikom e-mailem.

4. Zwroty Biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane są przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia odwołania Imprezy wyłącznie www.tbox24.pl

5. W przypadku zakupu Biletu drogą elektroniczną należy odesłać Bilet na adres poczty elektronicznej czym Użytkownik zobowiązany jest podać numer konta, na które mają być zwrócone pieniądze oraz dane i niezbędne do wykonania przelewu.

6. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe zastrzega, iż w przypadkach uzasadniających zwrot kosztów zakupu Biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na Bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu Biletów poprzez odesłanie ich listem poleconym zwracany będzie jedynie koszt podstawowy listu poleconego po stawce obowiązującej w dniu nadania przesyłki w Poczcie Polskiej.

7. Zwrot ceny zakupu Biletu odbędzie się przelewem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych o których mowa w ust. 5.

8. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe zastrzega, iż wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące odwołanej Imprezy, a także jej przebiegu i realizacji należy kierować wyłącznie do Organizatora Imprezy.

9. Organizator Imprezy może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać przed zawarciem umowy poprzez informację zawartą na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie www.tbox24.pl

§ 9

Odpowiedzialność

1. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Imprezy, która leży wyłącznie po stronie Organizatora Imprezy. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego danej Imprezy i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem Imprezy. Odpowiedzialność Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego wyłączona jest również gdy przekaz reklamowy danej Imprezy, niezależnie od formy, został umieszczony na stronie internetowej www.tbox24.pl, pod warunkiem, że informacje promujące Imprezę umieszczone przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe na stronie www.tbox24.pl, zostały dostarczone przez Organizatora.

2. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nie może również gwarantować, że informacje dotyczące Imprezy, dostarczone przez Organizatora, a umieszczone na stronie www.tbox24.pl są kompletne, poprawne i aktualne. Odpowiedzialność za informacje umieszczone na Bilecie oraz za informacje umieszczone na stronie www.tbox24.pl, a dostarczone przez Organizatora, ponosi wyłącznie Organizator.

3. Użytkownik winien sygnalizować Wrocławskiemu Towarzystwu Gitarowemu wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nie odpowiada jednak za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nie ma wpływu i które znajdowały poza kontrolą Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres tickets@guitarmasters.pl lub w formie listu na adres ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, zwrotny adres e-mail lub pocztowy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Uznaje się Reklamacje wyłącznie w przypadku korespondencji za potwierdzeniem odbioru.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w ciągu 7 dni od otrzymania Reklamacji.

4. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub od daty otrzymania uzupełnień, o których mowa w p. 3, jeśli dotyczy.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres zwrotny e-mail lub pocztowy podany przez składającego reklamację w treści reklamacji.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 31/1-2.

2. Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika są przetwarzane przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 31/1-2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy: wysłania zamówienia oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez nasz serwis.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie internetowej (przycisk Zmień). Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.10.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego.

3. Wszelka korespondencja Użytkownika z Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego winna odbywać się drogą elektroniczną.